ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για Τις

by Broderick Darr

Magic De Spell, Σ. If you liked this write-up and you would like to acquire much more information about EPapers – Επιμέλεια Πτυχιακής Εργασίας – Ζητήστε Δωρεάν Κοστολόγηση kindly take a look at our internet site. Μάλαμας

πτυχιακη εργασια,διπλωματικη εργασια,φοιτητικη εργασια,διδακτορικη εργασια,εργασια shipping,εργασια finance,εργασια ψυχολογια,εργασια marketing,εργασια απθΗ ΠΕ αξιολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που περιγράφονται εντός του παρόντος Κανονισμού Εκπόνησης ΠΕ του Τμήματος. Συνιστάται η αυτόματη εισαγωγή του καταλόγου πινάκων από το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη της ΠΕ. Ο κατάλογος των πινάκων πρέπει να συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των πινάκων που υπάρχουν σε αυτόν με τους πίνακες του κυρίως κειμένου.πτυχιακη εργασια,διπλωματικη εργασια,φοιτητικη εργασια,διδακτορικη εργασια,εργασια shipping,εργασια finance,εργασια ψυχολογια,εργασια marketing,εργασια απθ

Τα Παραρτήματα αποτελούν συμπλήρωμα της ΠΕ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ότι θεωρείται χρήσιμο να παρατεθεί προκειμένου να θεωρείται πλήρης στοιχείων η εργασία, αλλά δεν μπορεί να προστεθεί στο κυρίως κείμενο όπως πλήρεις πίνακες με πρωτογενή στοιχεία, ερωτηματολόγια, υποδείγματα ερευνητικών πρωτοκόλλων, σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες, περιγραφές λογισμικών προγραμμάτων, οδηγίες κλπ.

Τμήμα ή και ολόκληρο το ερευνητικό σκέλος μιας ΠΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός του ΤΕΔΔ, σε αναγνωρισμένου κύρους ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού (Πανεπιστημιακά Τμήματα, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, κ. ά. ). Για την εγκυρότητα του εν λόγω ιδρύματος αποφαίνεται η ΓΣ του ΤΕΔΔ, μετά από εισήγηση του επιβλέποντα.

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της ΠΕ, ο φοιτητής υποβάλλει σταδιακά κείμενα εργασίας της διατριβής και ο καθηγητής προτείνει βελτιώσεις σύμφωνα με την επιστημονική πρακτική και τις οδηγίες συγγραφής, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή των κειμένων από τον φοιτητή.πτυχιακη εργασια,διπλωματικη εργασια,φοιτητικη εργασια,διδακτορικη εργασια,εργασια shipping,εργασια finance,εργασια ψυχολογια,εργασια marketing,εργασια απθ

Ταυτόχρονα, μαθαίνουν να λειτουργούν και να εργάζονται μεθοδικά, χρησιμοποιώντας συνδυαστική σκέψη, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Η εκπόνηση ΠΕ δεν είναι υποχρεωτική και αποτελεί επιλογή του φοιτητή. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο φοιτητής παραδίδει ένα πλήρες τελικό αντίγραφο (έντυπη αναφορά και ηλεκτρονική τεκμηρίωση) της εργασίας του στη Γραμματεία, αφού ενσωματώσει τυχόν διορθώσεις που θα του υποδειχθούν κατά την εξέταση.

Ακόμη δίνονται βασικές οδηγίες για την διαδικασία συγγραφής της ΠΕ και γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές του επιστημονικού λόγου, στη δομή και μορφοποίησης της επιστημονικής εργασίας καθώς και σε ζητήματα χρήσης των πηγών, λογοκλοπής και βιβλιογραφίας.

Related Posts